Resource Collection
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြန်တမ်း ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၁ - ၅၂ (ဇန်နဝါရီ - ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၂၂) ။
Book from National Library ( Naypyitaw )
Publisher
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ပုံနှိပ်ရေးနှင့်ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာန ၊နေပြည်တော် ၊၂၀၂၂ ။
Subject(s)
Summary
၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းများ ဖြစ်သည်။ အမှတ် (၄၅)၊ (၄၈)၊ (၅၁) အစောင်များ ebook မရှိသေးပါ။
Gazetteer
Series ItemNumber
0 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၁ (ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂)-
PDF
1 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၂ (၁၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂)-
PDF
2 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၃ (၂၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂)-
PDF
3 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၄ (၂၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂)-
PDF
4 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၅ (၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂)-
PDF
5 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၆ (၁၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂)-
PDF
6 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၇ (၁၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂)-
PDF
7 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၈ (၂၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂)-
PDF
8 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၉ (၄ မတ် ၂၀၂၂)-
PDF
9 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၁၀ (၁၁ မတ် ၂၀၂၂)-
PDF
10 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၁၁ (၁၈ မတ် ၂၀၂၂)-
PDF
11 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၁၂ (၂၅ မတ် ၂၀၂၂)-
PDF
12 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၁၃ (၁ ဧပြီ ၂၀၂၂)-
PDF
13 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၁၄ (၈ ဧပြီ ၂၀၂၂)-
PDF
14 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၁၅ (၁၅ ဧပြီ ၂၀၂၂)-
PDF
15 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၁၆ (၂၂ ဧပြီ ၂၀၂၂)-
PDF
16 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၁၇ (၂၉ ဧပြီ ၂၀၂၂)-
PDF
17 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၁၈ (၆ မေ ၂၀၂၂)-
PDF
18 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၁၉ (၁၃ မေ ၂၀၂၂)-
PDF
19 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၂၀ (၂၀ မေ ၂၀၂၂)-
PDF
20 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၂၁ (၂၇ မေ ၂၀၂၂)-
PDF
21 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၂၂ (၃ ဇွန် ၂၀၂၂)-
PDF
22 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၂၃ (၁၀ ဇွန် ၂၀၂၂)-
PDF
23 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၂၄ (၁၇ ဇွန် ၂၀၂၂)-
PDF
24 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၂၅ (၂၄ ဇွန် ၂၀၂၂)-
PDF
25 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၂၆ (၁ ဇူလိုင် ၂၀၂၂)-
PDF
26 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၂၇ (၈ ဇူလိုင် ၂၀၂၂)-
PDF
27 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၂၈ (၁၅ ဇူလိုင် ၂၀၂၂)-
PDF
28 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၂၉ (၂၂ ဇူလိုင် ၂၀၂၂)-
PDF
29 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၃၀ (၂၉ ဇူလိုင် ၂၀၂၂)-
PDF
30 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၃၁ (၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၂)-
PDF
31 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၃၂ (၁၂ ဩဂုတ် ၂၀၂၂)-
PDF
32 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၃၃ (၁၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၂)-
PDF
33 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၃၄ (၂၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၂)-
PDF
34 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၃၅ (၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၂)-
PDF
35 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၃၆ (၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၂)-
PDF
36 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၃၇ (၁၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၂)-
PDF
37 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၃၈ (၂၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၂)-
PDF
38 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၃၉ (၃၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၂)-
PDF
39 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၄၀ (၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၂)-
PDF
40 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၄၁ (၁၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၂)-
PDF
41 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၄၂ (၂၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၂)-
PDF
42 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၄၃ (၂၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၂)-
PDF
43 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၄၄ (၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၂)-
PDF
44 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၄၅-
PDF
45 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၄၆ (၁၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၂)-
PDF
46 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၄၇ (၂၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၂)-
PDF
48 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၄၉ (၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၂)-
PDF
49 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၅၀ (၁၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၂)-
PDF
51 ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၅၂ (၃၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၂)-
PDF