Resource Collection
National Library Naypyitaw: Search results (6)
1. ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြန်တမ်း ၂၀၂၁ ၊ တွဲ ၇၄၊ မှတ် ၁ - ၅၃ (ဇန်နဝါရီ - ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၂၁) ။
by Unknown
Publisher: ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ပုံနှိပ်ရေးနှင့်ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာန ၊
Item Type: Gazetteer
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြန်တမ်း ၂၀၂၁ ၊ တွဲ ၇၄၊ မှတ် ၁ - ၅၃ (ဇန်နဝါရီ - ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၂၁)  ။
2. ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြန်တမ်း ၂၀၂၀ ၊ တွဲ ၇၃၊ မှတ် ၁ - ၅၂ (ဇန်နဝါရီ - ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၂၀) ။
by Unknown
Publisher: ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ပုံနှိပ်ရေးနှင့်ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာန ၊
Item Type: Gazetteer
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြန်တမ်း ၂၀၂၀ ၊ တွဲ ၇၃၊ မှတ် ၁ - ၅၂ (ဇန်နဝါရီ - ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၂၀)  ။
3. ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြန်တမ်း ။
by Unknown
Publisher: ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ပုံနှိပ်ရေးနှင့်ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာန
Item Type: Gazetteer
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြန်တမ်း ။
4. ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြန်တမ်း ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၁ - ၅၂ (ဇန်နဝါရီ - ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၂၂) ။
by Unknown
Publisher: ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ပုံနှိပ်ရေးနှင့်ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာန ၊
Item Type: Gazetteer
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြန်တမ်း ၂၀၂၂ ၊ တွဲ ၇၅၊ မှတ် ၁ - ၅၂ (ဇန်နဝါရီ - ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၂၂)  ။
5. ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြန်တမ်း ၂၀၂၃ ၊ တွဲ ၇၆၊ မှတ် ၁ - ၅၂ (ဇန်နဝါရီ - ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၂၃) ။
by Unknown
Publisher: ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ပုံနှိပ်ရေးနှင့်ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာန ၊
Item Type: Gazetteer
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြန်တမ်း ၂၀၂၃ ၊ တွဲ ၇၆၊ မှတ် ၁ - ၅၂ (ဇန်နဝါရီ - ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၂၃)  ။
6. ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြန်တမ်း ၂၀၂၄ ၊ တွဲ ၇၇၊ မှတ် ၁ - ၄ (ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၄) ။
by Unknown
Publisher: ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ပုံနှိပ်ရေးနှင့်ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာန ၊
Item Type: Gazetteer
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြန်တမ်း ၂၀၂၄ ၊ တွဲ ၇၇၊ မှတ် ၁ - ၄ (ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၄)  ။