Resource Collection
National Library Naypyitaw: Search results (241)
1. ဋီဃဒွါရနိဿယျ ။
by Unknown
Publisher: -
Item Type: Palm leaf Manuscript
ဋီဃဒွါရနိဿယျ ။
2. ဓာတုကထာ ဋီကာနိဿျ /
by ရှင်သာရဒဿီ ။
Publisher: -
Item Type: Palm leaf Manuscript
ဓာတုကထာ ဋီကာနိဿျ /
3. ခုဒ္ဒသိက္ခာဋီကာသစ်နိဿျ /
by ရှင်ကလျာဏသာရ ။
Publisher: -
Item Type: Palm leaf Manuscript
ခုဒ္ဒသိက္ခာဋီကာသစ်နိဿျ /
4. တေရသကဏ်ဋီကာနိဿျ (ဒုတိယထုပ်) /
by အရှင်ဓမ္မသီရိ ။
Publisher: -
Item Type: Palm leaf Manuscript
တေရသကဏ်ဋီကာနိဿျ (ဒုတိယထုပ်) /
5. သန္ဓိကျမ်းနိဿျ /
by ရှင်ကစ္စည်း ။
Publisher: -
Item Type: Palm leaf Manuscript
သန္ဓိကျမ်းနိဿျ /
6. မဟာဝါပါဠိတော်အနက် /
by ရှင်ရွှေပေါက် ။
Publisher: -
Item Type: Palm leaf Manuscript
မဟာဝါပါဠိတော်အနက် /
7. ဝေဿန္ဒရာဝတ္ထု(ပဌမပိုင်း-စတုတ္တပိုင်း) /
by အရှင်ဝရလင်္ကာဒါနဝါရ ။
Publisher: -
Item Type: Palm leaf Manuscript
ဝေဿန္ဒရာဝတ္ထု(ပဌမပိုင်း-စတုတ္တပိုင်း) /
8. အာချာဒ်နိဿယျ /
by ရှင်ကစ္စည်း ။
Publisher: -
Item Type: Palm leaf Manuscript
အာချာဒ်နိဿယျ /
9. အဌသာလိနီနိဿျ /
by အရှင်အရိယာလင်္ကာရ ။
Publisher: -
Item Type: Palm leaf Manuscript
အဌသာလိနီနိဿျ /
10. မူလသိက္ခာနိဿျ /
by အရှင်အရိယာလင်္ကာရ ။
Publisher: -
Item Type: Palm leaf Manuscript
မူလသိက္ခာနိဿျ /

« 12345678910»