Resource Collection
National Library Naypyitaw: Search results (66)
1. မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ စာပေဗိမာန်၏ ရုပ်ပြဗဟုသုတဘဏ်၊ အတွဲ ၈ (ဗီး-မဟော) ။
by Unknown
Publisher: မြန်မာနိုင်ငံဘာသာပြန်စာပေအသင်း ၊
Item Type: Reference Books
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ စာပေဗိမာန်၏ ရုပ်ပြဗဟုသုတဘဏ်၊ အတွဲ ၈ (ဗီး-မဟော) ။
2. မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ စာပေဗိမာန်၏ ရုပ်ပြဗဟုသုတဘဏ်၊ အတွဲ ၅ (တူ-နိ) ။
by Unknown
Publisher: မြန်မာနိုင်ငံဘာသာပြန်စာပေအသင်း ၊
Item Type: Reference Books
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ စာပေဗိမာန်၏ ရုပ်ပြဗဟုသုတဘဏ်၊ အတွဲ ၅ (တူ-နိ) ။
3. သိမှတ်ဖွယ်ရာ ဗဟုသုတအဖြာဖြာ၊ ၂၀၂၀ /
by ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၊ စာတည်းအဖွဲ့ ။
Publisher: ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန ၊
Item Type: Reference Books
သိမှတ်ဖွယ်ရာ ဗဟုသုတအဖြာဖြာ၊ ၂၀၂၀ /
4. သိမှတ်ဖွယ်ရာ ဗဟုသုတအဖြာဖြာ၊ ၂၀၁၇ /
by ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၊ စာတည်းအဖွဲ့ ။
Publisher: ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန ၊
Item Type: Reference Books
သိမှတ်ဖွယ်ရာ ဗဟုသုတအဖြာဖြာ၊ ၂၀၁၇ /
5. သိမှတ်ဖွယ်ရာ ဗဟုသုတအဖြာဖြာ၊ ၂၀၁၄ /
by ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၊ စာတည်းအဖွဲ့ ။
Publisher: ရွှေကျေးစာပေ ၊
Item Type: Reference Books
သိမှတ်ဖွယ်ရာ ဗဟုသုတအဖြာဖြာ၊ ၂၀၁၄ /
6. သိမှတ်ဖွယ်ရာ ဗဟုသုတအဖြာဖြာ၊ ၂၀၁၅ /
by ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၊ စာတည်းအဖွဲ့ ။
Publisher: ဒို့ကျေးရွာစာပေတိုက် ၊
Item Type: Reference Books
သိမှတ်ဖွယ်ရာ ဗဟုသုတအဖြာဖြာ၊ ၂၀၁၅ /
7. သိမှတ်ဖွယ်ရာ ဗဟုသုတအဖြာဖြာ၊ ၂၀၁၃ /
by ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၊ စာတည်းအဖွဲ့ ။
Publisher: ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန ၊
Item Type: Reference Books
သိမှတ်ဖွယ်ရာ ဗဟုသုတအဖြာဖြာ၊ ၂၀၁၃ /
8. သိမှတ်ဖွယ်ရာ ဗဟုသုတအဖြာဖြာ၊ ၂၀၁၆ /
by ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၊ စာတည်းအဖွဲ့ ။
Publisher: ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန ၊
Item Type: Reference Books
သိမှတ်ဖွယ်ရာ ဗဟုသုတအဖြာဖြာ၊ ၂၀၁၆ /
9. သိမှတ်ဖွယ်ရာ ဗဟုသုတအဖြာဖြာ /
by ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၊ စာတည်းအဖွဲ့ ။
Publisher: ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန ၊
Item Type: Reference Books
သိမှတ်ဖွယ်ရာ ဗဟုသုတအဖြာဖြာ /
10. သိမှတ်ဖွယ်ရာ ဗဟုသုတအဖြာဖြာ၊ ၂၀၁၀ /
by ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၊ စာတည်းအဖွဲ့ ။
Publisher: ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန ၊
Item Type: Reference Books
သိမှတ်ဖွယ်ရာ ဗဟုသုတအဖြာဖြာ၊ ၂၀၁၀ /

1234567